Trygghet

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår uppgift är att säkra tryggheten med fler poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ned direkt. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.

Fler ögon mot gatan
En grundsten i arbetet för ett tryggare Väsby är de människor och funktioner som på olika sätt motverkar att brott förekommer eller ingriper när brott sker.

I första hand behöver Väsby fler poliser på plats i kommunen. Dessvärre lider Sverige idag av polisbrist. Vi kan på kommunal nivå inte styra över polisen, men vi kan på olika sätt verka för att få en ökad polisnärvaro i kommunen, exempelvis genom att upplåta lokaler kostnadsfritt för en lokal polisstation.

Med anledning av frånvaron av poliser vill vi anlita ordningsvakter till att främja trygghet och få möjlighet att ingripa mot pågående brott i de centrala delarna av kommunen. Prioriterade områden är stationsområdet, Centralvägen, Suseboparken, området omkring Väsby Centrum, inklusive Dragonvägen och Arkadstigen.

Vi vill även se mobila trygghetsväktare som förutom traditionella bevakningsuppgifter har ett brett uppdrag att arbeta för ökad trygghet i hela kommunen. Dessa ska kunna tillkallas av väsbyborna för att täcka upp i de situationer som polisen inte har möjlighet att verka trygghetsskapande.

Fältassistenterna gör idag ett uppskattat arbete som enligt polisens bedömning bidrar starkt till en ökad trygghet i kommunen. Vi vill öka antalet fältassistenter och på så vis ge dem bättre förutsättningar.

Vi vill se att kameraövervakning tillkommer i de centrala delarna av kommunen. Kameraövervakningen kan vara särskilt betydelsefullt på utsatta platser och där de bedöms ge störst effekt. Skyltning i samband med kameraövervakningen ska ske.
Vi vill:
1. Verka för en ökad polisnärvaro i kommunen och verka för att en polisstation etableras
2. Att ordningsvakter anlitas
3. Att mobila trygghetsväktare anlitas
4. Utöka antalet fältassistenter
5. Att kameraövervakning tillkommer vid platser som är eller upplevs som otrygga

En ljus och trygg kommun
En god belysning påverkar hur den enskilde upplever de miljöer hon eller han vistas i. Dåligt upplysta gator eller gångvägar kan skapa otrygghet och på så vis begränsa människor i det sätt de rör sig.

Därför vill vi kraftigt stärka belysningen runt om i kommunen, avseende såväl trygghetsskapande som trivselfrämjande belysning, vilket vi vill göra med en övergripande 4 ljusstrategi. I denna ska ingå lokala belysningsprogram för de olika kommundelarna, vilka vi vill ta fram i dialog med de boende i berörda områden.

Ett exempel på hur vi kan stärka tryggheten samtidigt som vi främjar hållbarhet är att se över hur rörelseaktiverad belysning kan införas vid ännu ej belysta promenadstråk på ett kostnadsmedvetet sätt. Liksom på andra platser där detta förekommer kan solceller vara en del av lösningen.

Vi vill att det kollektiva resandet inom kommunen ska bli tryggare – fler avgångar, tursträckningar, busskurers utformande, belysning bland annat – och vill därför i dialog med SL verka för att åtgärder vidtas.
Vi vill:
6. Öka belysningen utomhus och ta fram en övergripande ljusstrategi
7. Införa lokala belysningsprogram i de olika kommundelarna
8. Införa rörelseaktiverad belysning vid ännu ej belysta promenadstråk
9. I dialog med SL verka för ett tryggare kollektivt resande i kommunen

Ordning och reda i gaturummet
Stök, klotter, nedskräpning och oordning i det offentliga rummet är inte enbart något som upplevs som negativt av de som vistas där. Det har även visat sig påverka förekomsten av ytterligare skadegörelse och annan brottslighet. Klottersanering ska erbjudas på andras fastigheter vid behov till ett självkostnadspris. Det viktiga ska inte vara vems mark eller fastighet som det klottrats på, utan att få bort klottret så fort som möjligt. Vi vill se över och åtgärda utomhusmiljöer som upplevs som otrygga på grund av buskage eller dålig belysning.

Messingen är idag så mycket mer än en skolbyggnad. Den ursprungliga tanken om en mötesplats över generationsgränserna vill vi hålla fast vid och förstärka. Därför vill vi göra Messingen tryggare genom en ökad närvaro av fler åldersgrupper än de i gymnasieskoleåldern. I detta ingår att flytta ungdomsgården Nav1 till en annan plats i kommunen.

Vi vill se ett ökat fokus på trygghetsskapandet i samhällsplaneringen, så att verksamheters lokalisering sker vid platser och i lokaler där de kan bidra till tryggheten i kommunen.

Tiggeriet hjälper ingen ut ur fattigdom. I värsta fall bidrar man till att göda organiserad brottslighet och människohandel. Möjliga lösningar ligger främst på nationell nivå i att utöva ännu starkare påtryckningar på hemländerna för de som tigger och att införa ett nationellt förbud mot tiggeri. I väntan på en sådan lagstiftning vill vi se över hur de lokala ordningsföreskrifterna kan förändras för att motverka tiggeri.

Vi vill att näringsidkare och fastighetsägare uppmärksammas på deras rättigheter i förhållande till verksamhetsstörande agerande eller kring olovliga bosättningar.
Vi vill:
10. Ta fram en handlingsplan för hur kommunen mer effektivt kan motarbeta nedskräpning
11. Utöka nolltoleransen mot klotter och öka samarbetet med andra fastighetsägare
12. Minimera otrygga utomhusmiljöer
13. Göra Messingen till en tryggare plats för fler
14. Se ett ökat fokus på trygghetsskapandet i stadsbyggnationen
15. Utreda en förändring av de lokala ordningsföreskrifterna för att motverka tiggeri
16. Att näringsidkare och fastighetsägare uppmärksammas på deras rättigheter i förhållande till verksamhetsstörande agerande

Förebyggande arbete
Det finns fler sätt att främja trygghet och förebygga brott. Ett tekniskt hjälpmedel som går att integrera med den i övrigt pågående digitaliseringen är en trygghetsapp som möjliggör rapportering och informationsdelning av sådant som rör tryggheten i kommunen.

Vi vill att det inrättas ett trygghetspris för att stödja, uppmärksamma och stimulera väsbyborna att göra insatser som gagnar den gemensamma tryggheten i kommunen.

Vi vill intensifiera det redan idag pågående arbetet med att ge föräldrar, vårdnadshavare och andra vuxna runt Upplands Väsbys barn och ungdomar en trygghet i sitt föräldraskap eller vuxenskap.

Vi vill att kommunens trygghetsarbete intensifieras enligt modell Trygg i Norrtälje och med ett Trygghetens hus eller lokal nära stationen eller centrum.

Vi vill se en minskning av brottslighet riktad mot äldre. Detta kan delvis åstadkommas genom olika informationsinsatser, till exempel genom så kallade BRÅ-seniorer. Dessa insatser skulle kunna äga rum såväl i Trygghetens hus som på boenden för seniorer runt om i kommunen.

Att poliser, räddningstjänst och ambulanspersonal möts av stenkastning när de rycker ut är fullständigt oacceptabelt. Utöver direkta insatser vill vi även verka för ett preventivt arbete till skydd för blåljuspersonal, som genom konceptet Människan bakom uniformen.

Vi vill utreda var fartkameror kan placeras för att sänka hastigheten i barntäta områden och därefter i samverkan med Trafikverket möjliggöra för att fartkameror sätts upp där ett behov finns.
Vi vill:
17. Ta fram en trygghetsapp
18. Att kommunen inrättar ett trygghetspris
19. Att kommunen intensifierar arbetet med att stärka föräldrar och vårdnadshavare i deras föräldraskap
20. Minska brottsligheten riktad mot äldre genom olika informationsinsatser
21. Att kommunens trygghetsarbete intensifieras enligt modell Trygg i Norrtälje och med ett Trygghetens hus
22. Verka för preventivt arbete till skydd för blåljuspersonal
23. Verka för ökad trafiksäkerhet, exempelvis genom fler fartkameror