Stadsbyggande och samhällsplanering

Att bygga och bostadsutveckla ger inte bara fler av dagens och morgondagens väsbybor ett eget hem. Det innebär även att vi kan bygga bort destruktiva strukturer och miljöer från 60- och 70-talens samhällsplaneringsteorier. Dessutom innebär fler väsbybor att det blir fler som bidrar till det vi gemensamt bekostar, inklusive omsorg, skola och social verksamhet.

Väsbymoderaterna vill därför fortsätta utveckla kommunen. Men det ska göras med varsamhet för de värden som finns och det ska göras med det långsiktiga perspektiv som väsbyborna ska kunna förvänta sig av sina förtroendevalda.

Kortsiktiga markförsäljningsintäkter ska inte vara styrande vid framtida samhällsplanering. Inte heller ska det spela roll hur pass enkelt det är för fastighetutvecklare eller den kommunala förvaltningen – det viktiga är att slutresultatet av det som planeras och byggs möter väsbybornas behov och önskemål.

Vi vill inte se ett byggande som leder till nya miljonprogramsmiljöer och strukturer. Det ska inte planeras för fler punkthus, lamellhus, loftgångar eller liknande.

Människor strävar ofta efter att äga sitt eget boende. Detta vill vi möjliggöra i större utsträckning såväl inom det befintliga bostadsbeståndet som i nyproduktion. Både innan och under coronapandemin har en ökad efterfrågan på egna hem varit tydlig. Denna vill vi kunna möta och vi planerar för att det ska byggas fler radhus och villor. Det kan ske såväl genom att uppmuntra till ökad försäljning av enskilda tomter till privatpersoner, som genom aktiv planering av ny trädgårdsstadsbebyggelse. Vi vill bevara lugnet i dagens villa- och radhusområden. Den kompletterande bebyggelse som kommer till i dem ska inte avvika kraftigt i skala och form.

De gröna och blå värden som finns i kommunen i form av närhet till skog, mark och vatten ska kunna nyttjas i högre grad genom att planera för mer naturnära boende. Vi vill utmana strandskyddet på platser där det är lämpligt och även se fler båtplatser i kommunen.

Vi vill se en mångfald i utvecklingen av kommunen. Det handlar om att bygga naturnära och småskaligt i kommunens yttre delar, med huvudsakligen villor och radhus. Parallellt med detta vill vi fortsätta omvandlingen av de centrala delarna av kommunen, från den tidigare förortskaraktären till den traditionella stadens kvaliteter och egenskaper vi ser växa fram. Vi vill se kompletterande slutna bostadskvarter med levande bottenvåningar. God gestaltning är viktigt. Den stadsmässighetsdefinition med bilaga som tagits fram i dialog med medborgarna, och därefter antagits av kommunfullmäktige, ska tillämpas vid nybyggnation.

Kommunen ska ha en positiv attityd till markanvisningstävlingar, bland annat likt den som genomförts för byggande i klassisk stil. Vi vill se detta vid fler platser i framtiden. Vi vill fortsatt låta medborgarna vara delaktiga i samhällsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna på flera sätt, i synnerhet avseende gestaltning. Detta angreppssätt bör användas oftare och utvecklas vidare.

När nya stadsmiljöer planeras ska trygghetsaspekten beaktas. Med fler ”ögon mot gatan” och fler människor som rör sig i offentliga miljöer bygger vi ett tryggare samhälle. Vi vill utreda var fartkameror kan placeras för att sänka hastigheten i barntäta områden och därefter i samverkan med Trafikverket möjliggöra för att fartkameror sätts upp där ett behov finns.

Vi är positivt inställda till utvecklingen av stationsområdet i projektet Väsby entré, med pendeltågsstation, bussterminal och broar över järnvägsspåren med arkitektur av Zaha Hadid.

Väsbymoderaterna vill:

 • Bygga fler småhus och trädgårdsstadsbebyggelse
 • Bygga naturnära. Bland annat äldreboenden
 • Bygga vidare på ”staden Väsby” med slutna bostadskvarter, levande bottenvåningar och den traditionella stadens karaktär
 • Att miljonprogramsbostadsformer som punkthus, lamellhus eller hus med loftgångar inte ska byggas
 • Möjliggöra för fler människor att äga sina egna bostäder, både i det befintliga bostadsbeståndet och vid nybyggnation
 • Gå vidare med ett renoveringsprogram för de delar av Väsbyhems bestånd där behov finns
 • Använda och utveckla medborgardialog som verktyg för folklig delaktighet och förankring i stadsbyggande och samhällsplanering
 • Utlysa fler markanvisningstävlingar för bostadsutveckling med medborgardialoger som rådgivande instrument vid gestaltning
 • Att offentliga miljöer som parker, torg och liknande utformas med medborgardialog som verktyg
 • Uppmärksamma lokala kulturhistoriska byggnader och objekt samt offentlig konst genom skyltning
 • Tillskapa fler båtplatser
 • Öka tillgängligheten för funktionsnedsatta i det offentliga rummet. Bland annat vill vi se fler parkbänkar i centrala Väsby och en snabbare hantering av trasiga bänkar.
 • Införa fler fartsänkande och trygghetsfrämjande åtgärder i bostadsområden särskilt där det rör sig många barn. Detta bland annat i form av hinder för mopeder, elsparkcyklar och annat
 • Att fler lekplatser tillkommer