Miljö och hållbarhet

Hållbarhet handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Genom att visa att vi kan kombinera tillväxt och miljöhänsyn kan vi vara ett föredöme för andra länder och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft. Vad det offentliga ska göra och inte göra Upplands Väsby kommun kan inte göra allt för att främja ett bättre klimat, men vi kan göra en hel del.

Den kommunala organisationen ska löpande se över olika sätt att på ett kostnadsmedvetet sätt energieffektivisera verksamheterna. Inom de ramar som den kommunala kompetensen medger vill vi att de medel som avsätts för hållbarhetsfrämjande arbete bidrar med så mycket miljönytta som möjligt, oberoende av märkningar, certifieringar och liknande.

Vi menar att kraven som ställs för att föreningar ska erhålla miljöstöd bör skärpas så att reell miljönytta måste uppvisas. För många väsbybor är tillgång till bil det som gör att livspusslet går ihop. Det behöver inte gå emot en hållbarhetspolitik som syftar till ett bättre klimat. Idag finns det många el-, etanoloch hybridbilar på våra vägar. Den tekniska utvecklingen går fort framåt. Vår syn är att det är utsläppen som ska motarbetas, inte bilen som färdmedel. Därför vill vi att policys, strategier, översiktsplanen och övriga riktlinjer som styr hållbarhets- och kommunikationsplaneringen i kommunen justeras för att inom ramen för den kommunala kompetensen motverka utsläpp, inte att motverka personbilstrafiken.

Buller från trafik är en del av det som följer med Väsbys plats i en dynamisk storstadsregion. Snarare än att förbjuda bil-, tåg- och flygtrafik bör vi göra vad vi kan för att minska de negativa aspekterna. Vi slår vakt om Väsbys intressen i möten med statliga myndigheter eller andra delar av regionen genom att förorda en utveckling av Arlanda som inte leder till ökat buller över Väsby. Vi vill även minska bullret längs E4 genom att kommunen, i samråd med Trafikverket, får i uppdrag att börja arbete med bullerreducerande åtgärder.

Vi vill:
178. Finna fler sätt att energieffektivisera kommunens verksamheter
179. Att de medel som avsätts för hållbarhetsfrämjande arbete bidrar med så mycket miljönytta som möjligt
180. Skärpa kraven för miljöstöd
181. Motverka utsläpp, inte motverka personbilstrafik
182. Utöka kommunens bilpool för kommunanställda
183. Verka för en utveckling av Arlanda som leder till mindre buller över Väsby
184. Verka för minskat buller längs E4 och järnvägen

Kretslopp och återvinning
Väsbyborna kan och ska dra sitt strå till stacken för ett bättre klimat. För att främja det ska vi göra det lätt att göra rätt. Att underlätta återvinning och förbättra tillgången till soptunnor är sådant som kan bidra. Vi vill att kommunen sätter upp informationstavlor på flera språk vid samtliga miljöstationer om att grovsopor skall inlämnas på Smedby ÅVC i Upplands Väsby kommun, med fullständig information om plats och öppettider.
Vi vill:
185. Stärka ekonomiska incitament så att fler väsbybor och företagare agerar miljövänligt
186. Ha fler miljöstationer
187. Förstärka informationen om inlämning av grovsopor
188. Att fler villor och radhus ska ges möjlighet till källsortering hemma där olika sopfraktioner ska hämtas av sophanteringen