Förskola, skola och utbildning

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska svensk skola fylla sitt kompensatoriska uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning. Valfrihet i skolan Vi vill att Väsbys barn och unga ska få en god utbildning.

Oavsett om det är en kommunal eller fristående utförare av undervisningen vill vi att kvaliteten ska vara i fokus snarare än utförarform. Vi vet att fristående aktörer verksamma i välfärden många gånger bidrar med mycket och vi vill därför ta bort kravet på att de nya skolor som tillkommer enbart ska drivas i kommunal regi. 11 Aktivt skolval uppmuntrar elever och deras föräldrar att fatta ett medvetet beslut kring skolgången. Att välja skola tydliggör det egna ansvaret och delaktigheten i utformandet den egna eller barnets framtid.

Vi vill:
73. Uppmuntra fristående aktörer verksamma i välfärden
74. Införa aktivt skolval i Upplands Väsby kommun
75. Införa lovskola från årskurs tre

Förskola, fritids och de yngsta barnen
För många familjer är förskola och fritidshem verksamheter som gör att livspusslet går ihop. Vi vill se över hur denna service kan förstärkas på olika sätt. Samtidigt sker det många gånger god pedagogik i dessa verksamheter som vi på motsvarande sätt vill stärka. Föreningsfritids är ett koncept där idrottsföreningar får ersättning för att driva fritidshem. Det kan vara ytterligare ett sätt att främja föreningslivet samtidigt som det underlättar vardagen för familjerna. Det har visat sig att gruppstorlekarna påverkar möjligheterna till inlärning för framför allt de yngre barnen. Därför vill vi säkerställa att barngrupperna inte blir alltför stora i de lägre årskurserna och i förskolan.

Vi vill:
76. Utreda hur seniorer kan involveras i yngre barns tillvaro
77. Höja fritidshemsersättningen
78. Att barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska ha rätt till fritids i Upplands Väsby kommun
79. Starta upp försöksverksamhet med föreningsfritids
80. Främja tidiga insatser inom förskola för att stärka språkutveckling
81. Säkra att gruppstorlekarna i de lägre årskurserna och i förskolan inte är för stora

Skola och skolutveckling
Skollokalerna i kommunen ska utvecklas och renoveras för en god skolmiljö. Lokalerna ska utformas enligt senaste forskningsrön för att främja goda inlärningsförhållanden. Digitaliseringen av samhället berör även skolans värld. Vi vill att Väsby ska vara en av Sveriges ledande IT-kommuner där digitaliseringen i skolan är en viktig del av det pedagogiska arbetet.

Vi vill stärka tillgången till pedagoger med kunskaper i svenska som andraspråk genom uppdragsutbildning. Framgång och en positiv utveckling i skolsystemet är inte något som sker över en natt eller på måfå. Det krävs ett systematiskt kvalitetsarbete och en långsiktighet. Därför vill vi fortsätta värna blocköverskridande överenskommelser för att skapa stabila förutsättningar för skolutveckling.

Vi vill:
82. Sträva efter att Väsby ska ha Sveriges bästa skolor
83. Utveckla och renovera skollokaler för en god skolmiljö
84. Förbättra skolpersonalens arbetsmiljö
85. Öka antalet pedagoger med kunskaper i svenska som andraspråk
86. Att digitaliseringen i skolan ska vara en viktig del i det pedagogiska arbetet
87. Värna blocköverskridande överenskommelser för skolan
88. Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs

Lugn och studiero
Vi vill upprätta handlingsplaner för nolltolerans mot mobbning och sexuella trakasserier och använda metoder som är validerade av forskning. Dels ska uppföljningen stärkas så att lägesbilden blir tydligare, dels ska en nolltolerans införas med som möjlig konsekvens att flytta på de som mobbar till en annan skola, inte de som blir mobbade. Vi vill även införa en nolltolerans mot skolk i grundskolan genom fler insatser mot frånvaro och hemmasittare.

Vi vill:
89. Förstärka uppföljningen kring arbetsro, kränkningar, sexuella trakasserier och mobbning
90. Införa en nolltolerans mot kränkningar, sexuella trakasserier och mobbning samt mot skolk

Högre studier i Väsby
Väsbyborna ska ha goda förutsättningar till att förkovra sig, även på högre nivå. Utöver tillgången till studentlägenheter och goda kommunikationer till lärosätena Uppsala och Stockholm har vi ytterligare förslag på åtgärder.

Vi vill:
91. Öka samarbetet mellan gymnasium och universitet
92. Att antalet gymnasieelever som går vidare till högre studier ökar
93. Verka för fler studieytor för studenter och gymnasieelever i kommunens centrala delar

Kommunen som huvudman i förskola och skola
Vi vill att alla elever ska få de redskap de behöver för en god, individanpassad utbildning. Såväl extra stöd till de som har svårare att hinna med, som möjligheter att gå fram snabbare för de som vill. Därför vill vi att elever i de kommunala grundskolorna och i Väsby nya gymnasium ska ha möjligheter att läsa ämnen eller kurser på en högre nivå utan att behöva byta klass eller åldersgrupp. Behövs mer tid till att tillgodogöra sig innehållet i undervisningen är läxhjälp i skolan ett bra komplement.

Vi vill säkerställa att läxhjälp finns i kommunens skolor. Detta kan ske med hjälp av frivilliga så som Rädda barnen eller liknande organisationer. Föräldrarna spelar en avgörande roll i sina barns skolgång. Lärarna har en pedagogisk uppgift och kan inte ersätta föräldraband eller uppfostran. Därför vill vi se över ytterligare sätt att involvera föräldrar i deras barns skolgång, genom bland annat förstärkning av kommunikationen mellan skolan och hemmet på olika språk.

Vi vill:
94. Införa syskonförtur för årskurs 1 i grundskolan i Upplands Väsbys kommunala skolor
95. Att elever ska kunna läsa ämnen eller kurser på en högre nivå
96. Säkerställa att läxhjälp finns i kommunens skolor
97. I högre grad involvera föräldrar i deras barns skolgång
98. Utöka utbudet av inriktningar bland Väsbys grundskolor
99. Förbättra det administrativa stödet i kommunens skolor
100. Stärka ledarskapet i skolan
101. Främja karriärtjänster för förskolelärare och lärare
102. Öka andelen personal med pedagogisk utbildning i förskolan