Social- och äldreomsorg

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Ett tillgängligt Väsby Vi vill att kommunen sätter upp parkbänkar vid minst varje kilometer längs upplevelsestråk och gång- och cykelvägar. Vi vill starta en försöksverksamhet med fri ledsagning för väsbybor med en funktionsnedsättning. Om utfallet av försöksverksamheten ökar deltagarnas rörlighet utan att totalt sett innebära ökade kostnader vill vi införa den för samtliga väsbybor med en funktionsnedsättning.

Vi vill:
128. Förstärka tillgängligheten i centrala Väsby
129. Införa fri ledsagning för väsbybor med en funktionsnedsättning
130. Att fler parkbänkar tillkommer

Fokus på den enskildes behov och önskemål
Vi vill införa en kvalitetspeng för äldreboenden och hemtjänst. Kvalitetspengen ska motverka sådant som fallskador och liggsår samt premiera god kost, ett gott bemötande och en god omvårdnad på såväl privat som kommunalt drivna boenden. Den egna viljan och de personliga önskemålen avtar inte med åldern. Det går att kombinera stöd och hjälp från det allmänna med en bibehållen valfrihet och egeninflytande. Tilläggstjänster och matlådecheckar är inslag som gör att äldre får välja själva i större utsträckning.

Vi vill inrätta en äldreombudsman som en samlad funktion, för att öka medvetenheten om vilken offentlig service som finns att tillgå och vilka rättigheter du som senior har. Socialsekreterare är idag ett bristyrke med hög arbetsbelastning, där mycket tid går åt till administrativa uppgifter. Vi vill avlasta dem genom att anställa administrativa resurser. Vi vill öka digitaliseringen inom äldreomsorgen för att effektivisera verksamheterna, frigöra mer tid till brukaren, samt öka äldres digitala hantering av offentliga tjänster. Den kommunala servicen ska bli mer tillgänglig genom fler tekniska lösningar.

Vi vill:
131. Att en kvalitetspeng införs för äldreboenden och hemtjänst
132. Att tilläggstjänster blir tillgängliga inom både hemtjänsten och på äldreboenden
133. Införa matlådecheckar så att man får välja matleverantör själv
134. Inrätta en äldreombudsman
135. Anställa administrativa resurser för att avlasta socialsekreterare
136. Öka digitaliseringen inom social- och äldreomsorgen

Ett attraktivt boende oavsett behov och önskemål
På samma vis som varje människa är olik en annan så är även våra behov och önskemål det. Vi vill se till att det finns ett flertal bostadsformer. Vi vill bygga fler bostäder som är riktade mot seniorer: +55-boenden; trygghetsboenden och andra former. I Väsby finns idag ett underskott av LSS-platser vilket resulterar i dyra externa inhyrningar som kommunen betalar för. För att minska dessa kostnader och låta väsbybor bo kvar i kommunen vill vi att Väsbyhem AB får ett ägardirektiv att upplåta ytterligare ett antal serviceoch gruppbostäder för att minska på köpta LSS-platser. Vi vill förändra riktlinjerna avseende korttidsplatser i omsorgen så att även yngre seniorer i vid behov, exempelvis vid tidig demens, kan få boende.

Vi vill:
137. Bygga fler bostäder som är riktade mot seniorer
138. Bygga senior- och trygghetsbostäder i natur- och sjönära lägen
139. Säkra god tillgång till boendeplatser på äldreboenden inom och utanför kommunen
140. Tillskapa äldreboenden med särskilda inriktningar
141. Skapa ett mellanvårdsboende
142. Öka antalet service- och gruppbostäder i kommuner
143. Förändra riktlinjerna avseende korttidsplatser i omsorgen så att fler kan få boende

Aktiva seniorer
Vi vill ha pigga och friska seniorer i vår kommun. Möjligheter till ett aktivt liv spelar in för att fler ska må bra och ha hälsan längre upp i åldrarna. Dels handlar det om motion och fysisk aktivitet som vi på olika sätt vill främja. Dels handlar det om det sociala umgänget, vilket vi vill stärka genom ett Seniorernas hus, en mötesplats för alla äldre i kommunen.

Vi vill:
144. Få till stånd ett Seniorernas hus
145. I samarbete med frivillig- och idrottsorganisationer ordna kostnadsfri gymnastik för de över 80 år
146. Att fler stimulerande och interaktiva aktiviteter för äldre införs inom hemtjänst och boenden

Kontakt över generationsgränserna och med anhöriga
Att ha kontakt med de som är äldre eller yngre än en själv är något som berikar på många vis. Att skapa fler möjligheter för utbyte av erfarenheter och perspektiv är därför något vi vill uppmuntra. Många gånger är det de anhöriga som känner till en vårdbehövandes behov och önskemål på sätt som omsorgen inte ser lika tydligt. Vi vill göra de anhöriga delaktiga i vårdplaneringen i större utsträckning, utan att de för den skull ska behöva bli vårdpersonal på deltid. Anhöriga ska få vara anhöriga och få understöd i sitt stöd till de som behöver vård.

Vi vill:
147. Öka stödet till egen aktivitet för anhöriga
148. I högre grad involvera anhöriga i vårdplaneringen
149. Verka för ytterligare personella resurser och ekonomiskt stöd till anhörigvårdare
150. Utöka kommunens anhörigstöd genom att skapa fokusinriktade anhöriggrupper och öka formerna av anhörigstöd Nolltolerans mot droger Vi vill främja och uppmuntra frivilligengagemang för att stötta unga med sociala och missbruksproblem. Som en annan åtgärd mot missbruk vill vi att föräldrar ska få tillgång till information om hur man förebygger och upptäcker missbruk bland barn och unga. Genom de tekniska verktyg som finns ska denna information kunna gå ut på flera språk. Vi vill:
151. Främja frivilligengagemang
152. Stärka informationsinsatser riktade mot föräldrar 153. Skapa samarbeten med fler kommuner i drogförebyggande syfte