För jämställdhet och mot diskriminering

Jämställdhet är en frihetsfråga och en av anledningarna till att Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men kvinnor jobbar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre pensioner och sämre möjligheter att starta och driva företag. Det finns också stora könsskillnader när det gäller ohälsa och arbetsmiljö. Utanförskapet som särskilt drabbar utrikes födda kvinnor måste brytas. Att se den enskilda människan Vi vill formulera en ny jämställdhetsstrategi för Upplands Väsby kommun utifrån principen att ingen form av diskriminering skall förekomma.

Vi vill även att ansökningar till utlysta tjänster i den kommunala organisationen blir avkodade/anonymiserade i det inledande skedet. Detta för att bidra till en urvalsgrupp som går vidare till intervju där inte ett första urval har gjorts baserat på annat än kompetens. Vi vill skärpa kraven med ytterligare tydliggörande att föreningsbidrag inte ska gå till föreningar som inte respekterar jämställdhet, likabehandling oavsett sexuell läggning, etnicitet eller andra faktorer som innebär diskriminering.

Vi vill:
172. Att ansökningar till utlysta tjänster i den kommunala organisationen blir avkodade/anonymiserade i det inledande skedet
173. Skärpa kraven för att få föreningsbidrag så att föreningar med anti-demokratiska värderingar inte kan få kommunalt stöd

Arbete mot våld i nära relationer och hedersförtryck
Vår syn är att individens frihet och rättigheter alltid ska gå före föreställningar om släkt eller kultur. Detta synsätt ska genomsyra hela den kommunala organisationen och garantera att exempelvis flickor och pojkar behandlas lika från myndighetshåll, oavsett etnicitet. Med den personalomsättning som en stor organisation som Upplands Väsby kommun har finns det ett behov att löpande se över vilka kunskaper och vilken kännedom som finns om hedersförtryck och vilka arbetssätt som används. Detta för att minimera risken att missförhållanden inte uppmärksammas eller åtgärdas på grund av organisatoriska brister. Barnäktenskap ska aldrig få förekomma.

Tvångsgifte måste motverkas. För att kunna göra det möjligt att slå larm för de som riskerar att drabbas av det vill vi att informationsmaterial tas fram och tillgängliggörs på högstadieskolorna i kommunen. Våld i nära relationer förekommer inte enbart i kontexten hedersförtryck även om övergreppen delvis har olika karaktär. Vi vill efter de behov och önskemål som finns hos de olika frivilliga kvinno-, tjej- och mansjourerna som finns tillgängliga för väsbyborna, stödja deras arbete.

Vi vill:
174. Säkerställa att en konsekvent och principfast hållning kring hedersförtryck råder inom alla delar av den kommunala organisationen
175. Säkra en kontinuerligt hög kunskapsnivå kring hedersförtryck i den kommunala organisationen
176. Ta fram informationsmaterial riktade till högstadieskolorna för att motverka barnäktenskap
177. Stödja kvinno-, tjej- och mansjourer