Företagande och näringsliv

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. När fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag blir det extra viktigt att det är enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. Företagarnas förutsättningar Vi vill i dialog med det lokala näringslivet se över hur policys och riktlinjer för upphandling kan förenklas för att minska regelbördan och möjliggöra för att mindre och lokala företag kan delta i anbud.

Bland annat ska kravet på jämställdhetsplaner för små företag slopas. Tidigare har Upplands Väsby nått topplaceringar på Svenskt näringslivs företagsranking. Att nå dit igen är en tydlig målsättning. Vi vill att kommunen avtalar med Väsby Promotion att starta och driva ett nätverk för kvinnors företagande. Nätverket ska särskilt fokusera på kvinnor i chefs- eller företagsledarform men även i stort främja kvinnors kompetensutveckling.

Vi vill:
46. Förenkla de kommunala upphandlingsprocesserna så att fler lokala företag kan delta
47. Minska regelkrångel vid företagsetableringar
48. Att Upplands Väsby ska vara landets snabbaste kommun att handlägga bygglov
49. Att kommunen når topplaceringar i Svenskt näringslivs företagsranking
50. Att ett nätverk för kvinnors företagande, ledarskap och kompetensutveckling startas

En levande stadskärna och bostadsområden
Staden Väsby består inte enbart av attraktiva bostäder och trevliga torg. För att åstadkomma den stadskaraktär som vi vill ska känneteckna de centrala delarna av kommunen, fordras handel, service, restauranger och caféer. För att uppnå detta vill vi bland annat starta ett projekt för ett attraktivare stadsrum i centrala Väsby, med fokus på Centralvägen. Projektet ska inbegripa lokala näringsidkare som bidrar med insatser såsom skyltning, marknadsföring och där de kommunala verksamheterna åtgärdar sådant som parkering, belysning och annat. Vi har en positiv inställning till tillståndsgivning och tider avseende alkoholservering för krögare, förutsatt att trygghet och ordning inte bedöms försämras. Vi vill avsätta mark för småskaliga företagsetableringar integrerade i de framväxande bostadsområdena på ett sätt som inte inverkar negativt på stadsmässighetskvaliteterna. Vi vill även förenkla för företag att hitta lämplig mark eller lokaler genom ett förstärkt kommunikationsarbete. Detta kan med fördel ske i samverkan med grannkommuner i ett första steg för att i senare skede omfatta regionen.

Vi vill:
51. Att fler butiker, restauranger och serviceverksamheter etablerar sig i kommunen
52. Göra stadsrummet i centrala Väsby mer attraktivt, med fokus på Centralvägen
53. Möjliggöra att näringsverksamheten permanentas på Hugo Sabels torg
54. Vara positiv till tillståndsgivning och tider avseende alkoholservering för krögare
55. Att kommunen ska ha en positiv inställning vid tillståndsgivning för mobila gatukök, så kallade ”Foodtrucks”
56. Avsätta mark för småskaliga företagsetableringar och förenkla för företag att hitta lämplig mark eller lokaler

Väsbys plats i en dynamisk region
Kommunens placering i regionen och landet är ett utomordentligt bra argument för att människor och företag ska flytta hit. I detta inryms en stor utvecklingspotential som vi vill vara lyhörda för att kunna utnyttja och på olika sätt vill stärka, bland annat genom att verka för en bättre kollektivtrafik.

Vi vill:
57. Öka samarbetet med grannkommunerna för att tillgodose näringslivet med den arbetskraft som det är brist på, t.ex. genom matchningsmässor.
58. Verka för en tätare pendeltågstrafik på kvällar, nätter och helger
59. Verka för att busstrafiken inom kommunen förbättras
60. Bygga attraktiva bostäder som lockar arbetskraft
61. Att kommunens strategiska läge i större utsträckning marknadsförs nationellt och internationellt
62. Att befolkningsökningen ska vara fortsatt hög och marknadsföra kommunen i större utsträckning för att öka inflyttningen
63. Tillsammans med övriga aktörer i Arlandaregionsamarbetet verka för ökade satsningar på utvecklade kommunikationer inom och genom kommunen

Ekonomi och välfärd
Ett starkare Sverige börjar med en stark ekonomi och stabila offentliga finanser. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Moderaternas politik. Det är en förutsättning för fler svenska jobb och företag, för en trygg gemensam välfärd och för att Sverige ska stå starkt i en orolig omvärld. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar. Minskad byråkrati – mer verksamhet Vi vill ställa om Upplands Väsby kommun till en smal, smidig organisation. De offentliga medlen ska ut i verksamheterna, inte göda en stor överbyggnad. Därmed ska vi minska den kommunala organisationen, med fokus på overheadkostnader.

Vi vill även minska den politiska organisationen genom minskade nämndstorlekar och sammanslagningar eller nedläggningar av politiska organ. Ensam är inte alltid stark. Genom att söka samarbete med andra kommuner inom administration, löner, ekonomihantering och upphandlingsverksamhet kan vi åstadkomma mer uteffekt för väsbybornas inbetalade skattemedel. Ett steg är också att konkurrensutsätta kommunens IT-drift. Vi ser också att det går att hitta områden för samverkan på kontorsnivå med andra kommuner, exempelvis miljökontorets verksamhet.

Vi vill:
64. Minska den kommunala byråkratin
65. Minska den politiska organisationen
66. Söka samarbeten med andra kommuner inom olika delar av förvaltningen eller hela förvaltningsgrenar
67. Effektivisera och minska kostnader genom en ökad digitalisering av kommunens verksamheter

Långsiktighet och ansvar
Att sänka skatten gör att väsbybon får behålla mer av vad hon eller han tjänar varje månad. Dels bidrar sänkta skatter till att fler får jobb, dels anser vi det vara det moraliskt riktigt. Därför vill vi sänka väsbybornas beskattning. Av de skattemedel som betalas in har de politiska partierna fått förtroendet att förvalta dem på bästa sätt. Det ställer krav på oss att vi handhar dem klokt och därför kommer vi vid varje tillfälle välja att prioritera välfärdens kärna framför annat som kan vara trevligt, men inte nödvändigt. Vi har en långsiktighet i den ekonomiska hanteringen och planeringen.

Vi ska spara i ladorna i goda tider för att inte riskera att drabbas hårt när det blir sämre tider. Därför värnar vi ett starkt resultat, att det blir ett nog stort överskott för att stärka den egna finansieringen av framtida investeringar.

Vi vill:
68. Att kommunalskatten sänks
69. Prioritera investeringar som ger bättre förutsättningar för skola, omsorg och tillväxt
70. Säkerställa ett starkt resultat och därmed resultatmålet om 2,5 % per år
71. Se en större nyttjandegrad vad gäller det egna fastighetsbeståndet samt färre externa inhyrningar
72. Ta bort anslagen för att Väsby ska vara en Fairtrade City