Så finansierar vi våra förslag

Mycket av det vi vill uppnå kan åstadkommas genom att förändra arbetssätt, policys, riktlinjer och annat som inte behöver ta några betydande ekonomiska medel i anspråk. I andra fall krävs att finansiellt utrymme skapas i drifts- eller investeringsbudgeten. För att ha kunna genomföra de förslagen kommer vi att arbeta enligt strategierna nedan. Det gör vi genom att:

– Vi minskar den kommunala byråkratin och den politiska organisationen

– Vi ökar vår samverkan med andra kommuner  Vi digitaliserar delar av de kommunala verksamheterna

– Vi får fler i jobb och skärper bidragsutbetalandet

– Vi säkerställer en högre takt i bostadsbyggandet och Väsby får därmed fler skattebetalare

– Vi prioriterar välfärdens kärna – skola, vård och omsorg – framför sådant som inte är strängt taget nödvändigt