Jobb och integration

Ett starkt Sverige börjar med jobben, när fler arbetar läggs grunden för en trygg gemensam välfärd. Därför ska arbetslinjen utvecklas – inte avvecklas. Utanförskapet måste pressas tillbaka och vägen in i samhället går via jobben. Att bryta utanförskapet och se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt framöver. Vi vill stoppa utvecklingen mot en alltmer tudelad arbetsmarknad där unga utan utbildning och utrikes födda har svårt att få ett första jobb. Stärkt arbetslinje En förstärkt arbetslinje handlar om att det i större utsträckning ska löna sig att jobba och anstränga sig. Samtidigt innebär det att bidragsfusk aldrig ska löna sig.

Stöd ska gå till de som har rätt till det, inte de som utnyttjar systemet. Utökade hembesök och systematisk uppföljning av felaktiga utbetalningar säkerställer att väsbybornas gemensamt inbetalade skattemedel hamnar hos de som har rätt till stöd. Detta vill vi kombinera med fler aktiva individuella arbetsmarknadsinsatser. Ett exempel på det är möjligheten att lättare ställa om även senare i livet. Vi vill att vuxenutbildningen – grundvux, särvux och komvux – som Upplands Väsby kommun bekostar utformas enligt liknande modell som med framgång har införts i Nacka kommun. Denna innebär att den som har behörighet kostnadsfritt får läsa kurser hos ett flertal auktoriserade utförare. Dessa utförare får därefter en resultatbaserad ersättning.

Vi vill:
103. Att arbetslösheten fortsatt ska vara bland den lägsta i länet
104. Fortsätta verka för att minska antalet personer i behov av ekonomiskt stöd från samhället
105. Införa nolltolerans mot bidragsfusk
106. Att vuxenutbildningen utformas liknande den modell som med framgång har införts i Nacka kommun
107. Stärka inslaget av entreprenörskap i utbildningskedjans alla led

Matchning med det lokala näringslivet
Vi vill att kommunen upprättar en kontakt- och kompetenskartläggningsfunktion. Detta i syfte att få kontakt med de asylsökande som kommer till Upplands Väsby. Denna ska administrera arbetet med att informera asylsökande om möjligheterna till samhällsorientering från dag ett eller de språkverksamheter i svenska som finns i kommunen. Funktionen ska även kartlägga kompetensen hos asylsökande. Resultaten meddelas därefter till det matchningsforum som vi vill starta. Genom kontakt- och kompetenskartläggningsfunktionen ska asylsökande informeras om hur det går att arbeta eller göra praktik under deras asylprövning.

Detta görs i samarbete med matchningsforumet. Kommunen köper tjänsterna av Väsby Promotion att starta upp och driva ett matchningsforum mellan alla företag verksamma i Väsby och asylsökande. Detta matchningsforum ska administrera och driva en kartläggning av det lokala näringslivets kompetensbehov samt informera företag om hur det går att anställa asylsökande eller låta dem göra praktik under deras asylprövningstid.

Vi vill vidareutveckla Workcenter med individanpassade lösningar. I det omfattas vuxna med någon form av funktionedsättning och med särskilda behov. En annan lösning är att deltagare kan, genom Workcenter, erbjuda arbetsgivaren en ”förlängd anställningsintervju”, för att under en kortare tid få möjlighet att visa upp sina kunskaper. Det möjliggör för både arbetstagaren och arbetsgivaren att lära känna varandra och vad arbetet innebär under ett par veckor.

Vi vill:
108. Hitta nya arbetsmarknadspolitiska insatser genom ökat samarbete mellan fler aktörer
109. Att kommunen upprättar en kontakt- och kompetenskartläggningsfunktion
110. Att ett matchningsforum mellan asylsökande och det lokala näringslivet startas
111. Koordinera Workcenters arbete med uppsökandefunktion och matchningsforum
112. Vidareutveckla Workcenter med individanpassade lösningar
113. Införa förlängd arbetsintervju

Kravfylld öppenhet
Att ställa krav är att bry sig. Vissa delar av den alltför dåligt fungerande integrationen beror på otydliga signaler från det offentliga samhället och ett alltför omhändertagande perspektiv gentemot de som kommit hit. Detta har varit ett omhändertagande som inte har sett människor som fullt kapabla att ta ansvar för sin egen tillvaro. Det vill vi ändra på genom att öka drivkrafterna till en effektivare integrationsprocess. Det betyder att förtydliga kraven på deltagande i kurserna i samhällsorientering då nyanlända uppbär försörjningsstöd.

Upplands Väsby kommun ska inte betala ut försörjningsstöd till dem som inte har rätt till det enligt lag. Detta gäller bland annat de som har fått avslag på sin asylansökan och därefter har gått under jorden. Vi ska inte medverka till att skuggsamhällen byggs upp. Barn- och ungdomsåren är en komplex tid i varje människas tid då livslånga konstruktiva eller destruktiva spår kan sätta sig.

För att säkerställa att de ungdomar som kommer till Väsby får tydlig information om vilka värderingar som vårt samhälle bygger på vill vi införa en värderings- och samhällsintroduktionskurs. Denna ska såväl de ungdomar som passerar kommunens mottagningsenhet för nyanlända, som de som inte gör det, få ta del av. På samma vis vill vi ge ungdomsmottagningen ett utökat uppdrag att hålla samtal med samma grupp nyanlända ungdomar.

Vi vill:
114. Att asylsökande erbjuds samhällsorientering redan under asylsökandeprocessen
115. Att kraftfullare initiativ vidtas för att informera och erbjuda anhöriginvandrare samhällsorientering
116. Säkerställa att försörjningsstöd inte går till någon som inte enligt lag är berättigad till det eller till de som vägrar att delta i samhällsorientering
117. Att ungdomsmottagningen får ett utökat uppdrag att hålla samtal med nyanlända ungdomar
118. Införa en samhälls- och värderingsintroduktionskurs för nyanlända ungdomar
119. Ge etableringslån istället för bidrag i glappet som uppstår i övergången från asylsökande till uppehållstillstånd

Bättre möjligheter för alla att komma till sin rätt
Språk, personliga kontakter och möjligheter att få ta del av sociala sammanhang är viktiga för att låta varje människa komma till sin rätt. Förutom de krav som bör ställas ska även förbättrade möjligheter tillkomma för en bättre integration.

Vi vill:
120. Att Upplands Väsby kommun genomför en utredning, i syfte att komma med förslag kring hur integrationen för kvinnor och flickor kan förbättras
121. Uppmuntra och förenkla för ideella krafter som ägnar sig åt integrationsrelaterad verksamhet som samhällsorientering, språkstöd och fadderfamiljer

Bostadsförsörjning för nyanlända
Upplands Väsby kommun ska följa lagen. Vi ska uppfylla det ansvar som åläggs oss avseende att ordna bostadsförsörjning för de nyanlända som kommunen tilldelas. Detta vill vi göra på ett sätt som inte innebär färre lägenheter i Väsbyhems ordinarie kö eller som leder till grogrund för destruktiva strukturer längre fram, som exempelvis stora barrackkomplex.

Vi vill:
122. Att inga lägenheter tas ifrån Väsbyhems ordinarie kö för att klara den bostadsförsörjning för de nyanlända flyktingar kommunen blir anvisad
123. Att inga bostadsrätter eller ägarrätter köps in av kommunen för det ändamålet
124. Att andelen av Väsbyhems bestånd som är sociala kontrakt framgent behålls på högst 4 %
125. I dialog med externa aktörer så som föreningar eller näringsliv se över tillgången till friställda verksamhetslokaler som kan göras om till temporära bostäder och därefter tillse anpassningen som krävs, om behov föreligger
126. Se över olika lösningar där privatpersoner hyr ut sina bostäder, del av bostad eller attefallshus
127. Föra en dialog med privata fastighetsbolag om att bostäder i deras bestånd tillgängliggörs