Interpellation om uteblivet svar angående buller, Bromma/Arlanda

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Mathias Bohman (S), angående hanteringen av Stockholms stads remiss 2015:20 om bevarande av Bromma flygplats

Alliansgruppledarna i Stockholms stadshus har i en motion (”Motion 2015:20 om bevarande av Bromma flygplats”) föreslagit att avtalet mellan Stockholms stad och Swedavia angående upplåtelse av Stockholm-Bromma flygplatsområde ska gälla till 2038 i enlighet med det som överenskommits i avtalet.

Bakgrunden är att vänstermajoriteten i Stockholms stadshus aviserat i sin politiska plattform att flygtrafiken ska upphöra senast 2022, detta trots att gällande avtal för Bromma flygplats gäller till 2038. Frågan om Bromma utreds också av en av regeringen utsedd förhandlingsperson.

Förutom att Bromma flygplats är ett viktigt nav, inte bara för näringslivet och stockholmarna utan för hela Sverige, får en nedläggning av flygplatsen också stora konsekvenser för flygkapaciteten på Arlanda. Förändringar som i stor grad påverkar kommuninvånarna i Upplands Väsby.

I debatten har hävdats att Arlanda utan vidare kan överta de flygrörelser som idag utförs på Bromma. Detta är direkt felaktigt eftersom kapaciteten inte skulle räcka till i högtrafik, men rätt är givetvis att Arlanda över en natt skulle få betydligt mer inrikestrafik.

En direkt konsekvens av en nedläggning av Bromma flygplats skulle vara att Arlanda stora delar av dygnet kommer över den kapacitetsgräns om 74 flygrörelser per timme som är gränsen för om inflygningen till bana tre behöver ta hänsyn till boende i centrala Väsby. Under 74 flygrörelser per timme ska Arlanda, enligt det nya miljötillståndet, i så stor utsträckning som möjligt undvika bullerstörande trafik över centrala Väsby. Efter avgörandet i mark- och miljööverdomstolen angående Swedavias/Arlandas nya miljötillstånd togs beslutet att Upplands Väsby inte skulle överklaga domen. Anledningen var att vi, över partigränserna, bedömde att domen var acceptabel givet rådande förutsättningar och att möjligheten att få prövningstillstånd till högsta domstolen var mycket liten.

En nedläggning av Bromma flygplats skulle dock förändra de förutsättningar som miljötillståndet bygger på, och vår kommun är således i stor grad påverkad av ett eventuellt nedläggningsbeslut.

I hanteringen av den motion som alliansgruppledarna i Stockholms stadshus lagt har mycket få remissinstanser getts möjlighet att yttra sig. Trots att en nedläggning berör många kommuner, i stockholmsregionen såväl som i hela landet, har endast två kommuner ansetts så påverkade att de fått motionen på remiss. Dessa två kommuner är Upplands Väsby och Sigtuna.

Vad jag förstår har dock vänstermajoriteten dock beslutat, utan demokratisk insyn och utan samråd med oppositionen, att Upplands Väsby inte ska svara på remissen. Istället har motionen effektivt sopats under mattan till dess att remisstiden nu gått ut.

Tvärt emot vad som nu sker har traditionen i Väsby varit att frågor rörande Arlanda och dess påverkan på vår kommun hanteras i samförstånd över partigränserna. Exempelvis har i stort sett alla inlagor gällande Swedavias/Arlandas miljötillstånd först föredragits för kommunstyrelsen för att under nästkommande sammanträde beslutas. Att beslut av stor vikt för väsbyborna och för kommunens framtida utveckling (bostadsbyggande med mera) fattas bakom lyckta dörrar på kommunalrådskontoret är en kraftig policyförändring i vår kommun. Tyvärr är detta bara ett i raden av exempel där oppositionen på senare tid inte beretts möjlighet till insyn i frågor som rör strategiska omvärldsfrågor.

Jag kan inte tolka hanteringen av detta ärende på annat sätt än att lojaliteten till vänsterkollegorna i stadshuset väger tyngre än tillvaratagandet av väsbybornas intressen. Att man dessutom är beredd att tumma på demokratiska värden som öppenhet och transparens i sitt beslutsfattande är minst sagt anmärkningsvärt.

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag klargöranden på följande punkter från kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S):

  1. Anser du att en nedläggning av Bromma flygplats får stora och betydande konsekvenser för väsbyborna?
  2. Vem eller vilka fattade beslutet att inte svara på remissen från Stockholms stad?
  3. Vilka avvägningar låg till grund för beslutet?
  4. Anser du att det är viktigt med öppenhet, transparens och insyn i frågor som rör:
    1. tiotusentals väsbybors boendemiljö och hälsa?
    2. kommunens långsiktiga utveckling?
  5. Gör du en annan bedömning, än tidigare rådande policy, att frågor av långsiktig och strategisk art bör förankras över blockgränserna? Om ja, kommer du att tydliggöra den policyförändringen så att detta blir tydligt för väsbyborna?

 

Per-Erik Kanström, Moderaterna