Kultur- och fritid

Kulturen följer oss genom livet. Den tillhör och förenar alla. Det är mot den utgångspunkten som Moderaterna prioriterar att resurser riktas särskilt mot barn och unga från miljöer där idrotts- och kulturaktiviteter inte är ett självklart val. Därför investerar vi i satsningar som inkluderar alla barn och ungdomar och som stärker integrationen.

Kulturellt centrum i Väsby
Det finns många kulturutövare som kan erbjuda ett bredare utbud kulturformer än vad som ryms inom kulturskolans regi. Vi vill införa en kulturskolepeng där varje elev ska kunna välja mellan flertalet aktörer. Självklart ska höga krav ställas på de som erbjuder tjänsterna och utdrag ur belastningsregister krävas. Vi vill stärka kulturens plats i Messingen och då i synnerhet den lokala kulturen. Därför vill vi låta högtalare monteras på utsidan av scenhuset och att rutiner för att spela och presentera lokala artisters musik tas fram. Vi vill även se över vad biografutrustning av högre kvalitet i scenhuset kan komma att kosta samt eventuella användningsområden.

Vi vill:
154. Införa en kulturskolepeng och därmed konkurrensutsätta kulturskolan
155. Stärka kulturens plats i Messingen genom uppspelning av lokala artisters musik
156. Köpa in biografutrustning av högre kvalitet till scenhuset

Föreningarnas förutsättningar
Vi vill ha ett starkt och aktivt föreningsliv i Väsby. De föreningar som på ett sunt sätt aktiverar barn, unga och funktionsnedsatta ska få möjlighet till att få ekonomiskt stöd till att bedriva sin verksamhet. Men här liksom i många andra områden är kravlöshet från det offentliga samhällets sida inte av godo. För att det ska finnas en tilltro till att väsbybornas skattemedel verkligen går till det de är avsedda för vill vi skärpa kraven, kontrollen och uppföljningen för föreningsbidrag. Däribland med avseende på det som ges för integrationsinsatser, så att kraven som ställs faktiskt fordrar att de utdelade medlen går till aktiviteter som främjar integration. Det finns många exempel där föreningslivet blommar utan offentliga bidrag. Att då anordna kurser i bidragssökande för nystartade föreningar är inte enbart en ökad kostnad för samhället, det riskerar även att skapa en bidragssökanderutin. Vi vill därför ta bort dessa kurser. Vi har som kommun ett ansvar att se till att de verksamheter som får offentliga stöd inte inbegriper de som kan begå övergrepp mot värnlösa. Därför vill vi kräva utdrag ur belastningsregistret för ledare för de föreningar som erhåller kommunalt stöd för verksamheter där barn, unga och funktionsnedsatta är delaktiga.

Vi vill:
157. Skärpa krav, kontroll och uppföljning avseende föreningsbidrag
158. Ta bort kurser i bidragssökande för nystartade föreningar
159. Att aktiva föreningar erbjuds möjlighet till nyttjande av lokaler
160. Kräva utdrag ur belastningsregistret för ledare för föreningar där barn, unga och funktionsnedsatta är aktiva

Fritids- och ungdomsgårdar
Fritids- och ungdomsgårdar är ett komplement till det övriga utbudet av fritidssysselsättningar för barn och unga. De kan också och ska vara ett redskap för att öka tryggheten i kommunen. Det fordrar höga krav på personalen och på arbetssätten på gårdarna. Men för att uppnå det är det är inte nödvändigt att dessa drivs i kommunal regi. Placeringen av fritidsoch ungdomsgårdarna är också viktig utifrån trygghetshänseende. Vi vill ge fritids- och ungdomsgårdarna en tydligare koppling mellan skola och fritid. Vi vill ställa högre krav om läxläsningspass och tätare kontakt med studie- och yrkesvägledare eller Vägval ungdom.

Vi vill:
161. Se över fritidsgårdarnas uppdrag och lägga ut driften på entreprenad
162. Flytta ungdomsgården Nav1 till en annan plats i kommunen än den nuvarande i Messingen
163. Göra om Vega och Nav1 till verksamheter som kräver registrering eller medlemskap
164. Att Vega och Nav1 enbart vänder sig till ungdomar fram till och med det kalenderår de fyller
165. Ge fritids- och ungdomsgårdarna en tydligare koppling mellan skola och fritid

Idrottsmöjligheter och anläggningar
Alltför ofta måste gymnastiksalar eller andra anläggningar rivas på grund av bristande underhåll. När de efter årens lopp har blivit i så dåligt skick att de då kostar mer att renovera än att bygga nytt. Detta är en slösaktig hantering av våra gemensamma offentliga investeringar. Vår övergripande syn är att fokusera investeringsmedel på renovering och underhåll av spontanidrottsytor och idrottsanläggningar snarare än att bygga nytt. Dock ska utbudet av idrottsanläggningar ses över löpande och kompletteras.

Däribland vill vi, i dialog med det lokala föreningslivet, sätta spaden i marken för ett fotbollstält eller hall på lämplig plats på östra sidan av kommunen. Vi vill utöka omklädningsrum och ombytesmöjligheter i samband med kommunens idrottsanläggningar och sträva efter att åstadkomma integritetssäkra ombytesmöjligheter på kostnadsmedvetna sätt.

Vi vill:
166. Att Vilundaparken upprustas och utvecklas
167. Att underhållet av spontanidrottsplatser ges prioritet
168. Att kommunens idrottshallar inventeras och renoveras efter behov
169. Att ett fotbollstält eller fotbollshall kommer till på östra sidan av kommunen
170. Utöka ombytesmöjligheter i samband med kommunens idrottsanläggningar
171. Invänta en utbyggnad av fritidssatsningar i Runby/Sättra innan fler människor bor i området