Ett växande Väsby

Fler måste få sin första bostad och den akuta bostadsbristen måste bekämpas. Därför måste bostadsbyggandet öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Moderaterna arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta boende.

Fler bostäder för fler väsbybor
Boendekostnaderna är med få undantag alltid lägre i redan byggda bostäder än i de som produceras idag. Det är ekonomiska realiteter och de över tid förändrade miljö- och lagkraven som förklarar detta. Detta innebär inte att vi bortser från behoven hos de som inte har möjlighet att efterfråga nybyggda bostäder. För att se till att det även finns prisvärda lägenheter i det tillgängliga bostadsutbudet krävs ett bättre nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet, så att så kallade flyttkedjor kommer igång. Utöver det vill vi på olika sätt utmana byggbranschen.

Vi vill se över möjliga sätt att ligga i framkant avseende byggande av prisvärda hyresrätter. I det ingår även att bygga ungdomsoch studentlägenheter så att unga har råd att flytta till eller bo kvar i Väsby. För att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och fler bygglov vill vi se ökade resurser till kontoret för samhällsbyggnad genom medel till byggnadsnämnden och teknik- och fastighetsutskottet.

Vi vill:
24. Öka takten i bostadsbyggandet
25. Bygga fler ungdoms- och studentlägenheter
26. Komplettera bostadsbeståndet genom att tillskapa prisvärda hyresrätter
27. Främja mångfald och variation i bostadsbyggandet

Ett Väsby med stadskaraktär
Omvandlingen av förorten Upplands Väsby till staden Väsby är på god väg. Vi vill ta ytterligare steg på den resan genom att det genomsnittliga våningstalet i den täta stadsmiljön i stadsmässighetsdefinitionen höjs från fyra till fem våningar och en indragen. Även på andra vis vill vi öka förtätningen och tillåta högre byggnader där det passar stadsbilden.

På en ostadig bostadsmarknad fordras tydliga prioriteringar från kommunens sida av vilka bostadsprojekt som är större vikt än andra. Det behövs ett tydligt fokus på byggnationerna i Fyrklövern och Väsby entré för att säkerställa att de kommer till stånd och inte drar ut på tiden. I utvecklingen av staden Väsby ingår inte enbart att bygga nytt utan att vårda och underhålla det som finns. Vi vill även se ett bevarandeprogram för viktiga kulturbyggnader, vilka är centrala delar av Väsbys historia.

Vi vill:
28. Påskynda byggnationerna i Väsbys centrala delar – Väsby entré och Fyrklövern
29. Höja det genomsnittliga våningstalet i den täta stadsmiljön
30. Öka förtätningen och tillåta högre byggnader där så passar stadsbilden
31. Ta fram ett bevarandeprogram för viktiga kulturbyggnader

God arkitektur och gestaltning på väsbybornas villkor
Det sätt som vi uppfattar miljöerna vi bor och vistas i påverkar hur vi trivs i dem. Att gestaltningen av det Väsby vi nu bygger utgår ifrån vad väsbyborna uppskattar är därför viktigt. Vi vill genomföra övergripande medborgardialoger med fokus på estetisk utformning av stadsrummet.

Den stadsmässighetsdefinition som styr samhällsplaneringen ska kompletteras med de resultat dessa medborgardialoger ger. Vid de tillfällen då kommunen eller Väsbyhem agerar som initiativtagare till byggande ska även projektspecifika medborgardialoger avseende gestaltning hållas i inledande skeden för att väsbybornas estetiska preferenser ska kunna få genomslag. Vi vill se nybyggnation med inspiration från äldre arkitektoniska stilförlagor. Med ett byggande i klassisk stil avses byggnadsstilar från tiden innan 1930-talets funktionalism och modernism. Dels ska Väsbyhem få i uppdrag att bygga ett eller flera hus i klassisk stil. Dels vill vi anordna markanvisningstävlingar med fokus på att bygga i klassisk stil eller låta modifiera och använda poängsystemet på ett sätt som gör att bostäder med klassisk stil förverkligas.

Vi vill undersöka möjligheten att liksom projektet ”Arkitekten har makten” i Örebro låta ett arkitektkontor få en markanvisning vid en plats i centrala delarna av kommunen. Detta kan åstadkomma högre arkitektoniska värden genom att det låter arkitekterna realisera den vision de fick markanvisningen på. Planeringen av det offentliga rummet ska utifrån de förutsättningar som finns åstadkomma en så trivsam och uppskattad miljö som möjligt för väsbyborna. Offentlig konst kan bidra till detta, men det kan även fontäner, lekplatser, kreativ belysning, träd eller planteringar. Vi vill inte att medel för gestaltning av det offentliga rummet öronmärks till enkom konst utan att det ska ses i ett bredare perspektiv.

Vi vill:
32. Genomföra övergripande medborgardialoger med avseende på gestaltning
33. Genomföra projektspecifika medborgardialoger med avseende på gestaltning för de fall då kommunen eller Väsbyhem är byggherre
34. Stärka medborgarnas inflytande i gestaltningen genom politisk förankring i byggprocesserna
35. Ge Väsbyhem i uppdrag att bygga ett eller flera hus i klassisk stil
36. Genom markanvisningstävlingar åstadkomma byggande i klassisk stil
37. Låta arkitekter få markanvisningen vid vissa platser
38. Att medel avsätts för gestaltning av det allmänna rummet snarare än att det öronmärks till konst

Utveckling i hela Väsby
Det är inte bara i de centrala delarna av kommunen som vi vill att det ska byggas bostäder, utan även i de olika bostadsområdena som finns idag och de som tillkommer imorgon. Ett av de värden som uppmärksammas med Väsby av såväl de som idag bor här som de som väljer att flytta hit, är närheten tillnaturen. Denna närhet är något som vi vill att fler ska få ta del av och vi vill därför se bostadsutveckling i delar av kommunen som ligger längre ifrån kärnan. Vi vill se bostadsutveckling i Söderby, i den sydvästra delen av kommunen.

Likaså vill vi se bostadsutveckling i Stora Alby, i den sydöstra delen av kommunen. Dessutom vill vi se Väsby sjöby växa fram – ett bostadsområde vid Kairo med blandade bostadsformer med närhet till naturen och rekreation för alla åldrar. En varsam förtätning som respekterar områdets karaktär och innebär en utveckling om 1 000 bostäder i området.

Vi vill:
39. Möjliggöra naturnära boende och villaområden
40. Bygga Väsby sjöby
41. Revidera översiktsplanen för att öka bostadsbyggandet i fler delar av kommunen
42. Ha en tillåtande inställning avseende bostadsbyggande vid strandnära lägen
43. Möjliggöra byggande i de sydvästra och sydöstra delarna av kommunen
44. Att fler lekplatser byggs i samband med nybyggnationer
45. Att lekplatser för funktionsnedsatta utvecklas